Trả tiền thuê đất một lần có được thế chấp quyền sử dụng đất đó để vay tiền không?

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi cơ bản của người sử dụng đất kể cả đất thuê, được ra đời kể từ khi Quốc hội nước ta ban hành Luật Đất đai năm 1993. Dưới đây là những quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng…
Đọc thêm...